Người giàu cấp tiến, Người nghèo thủ cựu

Sự thay đổi có thể mang ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực. Tuy nhiên, chúng ta không biết thay

Read more

Người giàu bàn về ý tưởng, Người nghèo buôn chuyện tào lao

Nếu dành vài phút nghe bạn nói chuyện, tôi sẽ biết tương lai của bạn thế nào. Những lời nói

Read more

Người giàu nghĩ dài, Người nghèo nghĩ ngắn

Xã hội có thể được chia thành 5 lớp người: rất nghèo, nghèo, trung lưu, giàu và rất giàu. Mỗi

Read more