Nhớ tình đồng đội, vui chân bước dài

Tòng quân vừa được nửa năm,

Trên đường công tác về thăm xưởng nhà.

Thấy người đang đứng máy doa,

Nhìn lưng lỡ ngỡ thợ nào xa mới về.

Lại gần không phải nằm mê,

Rõ ràng cô bé học nghề mình đây.

Mừng rằng việc có người thay,

Cô cười: “Đảm nhiệm cho thầy tòng quân”.

Đường về có tiếng chim ngân,

Nhớ tình đồng đội, vui chân bước dài.